Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków", Częstochowa

28.11.2011

 

Częstochowa: Dostawa i montaż urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków, Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.
Numer ogłoszenia: 400370 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie , ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3720783, faks 034 3720785.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków, Częstochowa, ul. Limanowskiego 83..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na dostawie i zamontowaniu urządzeń stanowiących podstawę systemu CCTV na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków, Częstochowa, ul. Limanowskiego 83. I. W skład zamówienia wchodzą: 1. Dostawa kompletu aparatury: stacjonarnych kamer kolorowych wysokiej rozdzielczości, kamer obrotowych i kopułowych, serwera rejestrującego przesyłane dane, komputerów PC, monitorów, drukarek, oprogramowania umożliwiającego budowę działającego poprawnie systemu CCTV w technologii IP na bazie istniejącej instalacji sieciowej uwzględniającej umiejscowienie kamer w newralgicznych punktach obiektu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Punkty umiejscowienia kamer na terenie stadionu wskazują schematy stanowiące Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. 2. Uruchomienie instalacji obejmujące: - montaż kamer, - montaż serwera, - montaż komputerów PC, - montaż monitorów i konsoli sterującej, - uruchomienie laserowych drukarek kolorowych, - kontrolę podłączeń urządzeń na obiekcie i elementów systemów CCTV w szafach zasilająco-sterujących, - dostawa, uruchomienie i testowanie wszelkiego niezbędnego oprogramowania, - uruchomienie i testowanie pracy urządzeń, - dostarczenie instrukcji obsługi oraz powykonawczej dokumentacji technicznej w języku polskim w ilości 2 kompletów, - szkolenie wskazanych przez zamawiającego osób z zakresu obsługi i konserwacji, - oznakowanie obiektu tabliczkami -obiekt monitorowany- na bramach i furtkach wejściowych, na budynku. Głównym zadaniem docelowego Systemu Telewizji Dozorowanej jest zgodność z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych umożliwiającego rejestrację obrazu i dźwięku z przeprowadzanej na terenie obiektu imprezy. System ma za zadanie wspomagać pracę służb ochrony podczas trwania imprez masowych poprzez przesyłanie i rejestrację obrazów i dźwięków z terenu imprezy. II. Wymagania dla systemu (programu do wyświetlania i obsługi kamer): System powinien pracować w oparciu o architekturę serwer-klient. Możliwość konfiguracji aplikacji jako klient lub jako serwer lub jednocześnie klient-serwer. Powinna być możliwość wielokrotnego retransmitowania danych audio/wideo z użyciem RTP-RTSP. Serwer powinien umożliwiać nagrywanie z co najmniej 64 kamer IP. System powinien umożliwiać obsługę dowolnych urządzeń generujących strumień wideo w formacie MJPEG, JPEG i RTSP. Nagrywanie powinno być oparte na przejrzystym graficznym harmonogramie nagrywania, ustawianym niezależnie dla każdego kanału wideo. System powinien posiadać funkcję szacowania czasu nagrań przy aktualnie ustawionych parametrach. W przypadku audio wymagana jest rejestracja i odsłuch na żywo dla każdego kanału wideo. Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowania się uczestników imprezy masowej. Parametry tych urządzeń powinny zapewnić rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB. Mechanizm archiwizacji danych powinien być oparty na dedykowanej przestrzeni alokowanej przez użytkownika dla każdego źródła danych (strumienia wideo). System powinien umożliwiać zapis na zewnętrznych macierzach iSCSI. System przeszukiwania rejestru zdarzeń powinien umożliwiać bezpośrednie odtwarzanie wyszukanego zdarzenia alarmowego. Wyszukiwanie nagrań powinno być możliwe za pomocą osi czasu z możliwością zmiany wyświetlanego na niej zakresu nagrań od 1 godziny do 24 godzin - z możliwością wyszukiwania nagrań na osi czasu z rozdzielczością jednej sekundy. System powinien umożliwiać odtwarzania równolegle nagrań z wielu kamer. Powinna istnieć możliwość wyświetlania w jednym oknie wideo obrazów w trybie odtwarzania i na żywo, nawet z tych samych kamer. Zarówno w trybie na żywo jak i odtwarzania powinna być dostępna opcja cyfrowego powiększenia obrazu (zoomu cyfrowego). System powinien umożliwiać eksport wybranych fragmentów nagrań. Wymagana jest możliwość pracy w trybie wielomonitorowym - w tym co najmniej dwa niezależne okna wideo, każde wyświetlające co najmniej 36 kanałów wideo jednocześnie. Powinna istnieć możliwość wyświetlania w trybie wielomonitorowym także okien urządzeń, logów, konfiguracji, panelu odtwarzania lub mapy. Graficzny interfejs powinien mieć możliwość dostosowania dla potrzeb użytkownika za pomocą dokowanych paneli. Powinno być możliwe tworzenie własnych układów kamer przez użytkownika metodą -przeciągnij-upuść- z listy urządzeń. Procesy i alarmy zachodzące dla poszczególnych urządzeń powinny być poddane graficznej wizualizacji. System logów systemowych (wpisów do rejestru) powinien rejestrować przynajmniej takie zdarzenia jak: zamknięcie- uruchomienie programu, eksport nagrań, nieudane logowanie. Powinna istnieć możliwość dodawania w systemie logów notatki operatora do zdarzenia. Powinna być możliwość wyświetlania na obrazie z kamer następujących informacji: nazwy urządzenia, prędkości odświeżania, rozdzielczości, daty i czasu systemowego, rozmiaru i rodzaju aktualnie wyświetlanej klatki, użytego kodera audio/wideo, wykorzystywanego pasma sieciowego. Dodatkowo wyświetlane informacje powinny mieć możliwość definiowania położenia, koloru i czcionki. System powinien umożliwiać tworzenie i obsługę za pomocą wielopoziomowych map z możliwością umieszczania ikon kamer, urządzeń, alarmów, itp, - kliknięcie ikony powinno wywoływać obraz z kamery lub inne interakcje. Powinno być możliwe zarządzanie dostępem do systemu poprzez tworzenie zabezpieczonych hasłem kont użytkowników (wymagane przynajmniej 50 kont indywidualnych) o rożnym poziomie dostępu, włączając indywidualny dostęp do wybranych strumieni, strumieni audio, nagrań, eksportowania nagrań, sterowania PTZ oraz map. Sterowanie kamerami PTZ powinno być możliwe przynajmniej dwoma sposobami: za pomocą klasycznego panelu kontrolnego z przyciskami oraz poprzez wirtualny joystick - za pomocą kursora myszki na ekranie wideo (złap i przeciągnij). Zdalny podgląd na żywo powinien być możliwy przez dedykowaną aplikację kliencką, przez przeglądarkę www i urządzenia mobilne. Oprogramowanie powinno posiadać dedykowaną stronę www oraz umożliwiać zaimplementowanie podglądu z wybranych kamer na dowolnej stronie internetowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za realizację zadania -pod klucz-, a zatem powinien uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanego systemu. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z polskim prawem i polską normą dotyczącą urządzeń elektrycznych. Wszystkie dostarczone elementy i części powinny być fabrycznie nowe i muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokumentację techniczno-ruchową wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytyczne do konserwacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dodatkowe kamery i sprzęt umożliwiający rozbudowę systemu, jak również wykorzystanie go na innym obiekcie Zamawiającego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.35.00-7, 72.71.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): a.pieniądzu, wpłaconym na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie 48 1050 1142 1000 0005 0162 4852 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; b.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 109 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować minimum 2 dostawy o wartości minimum 100 000,00 netto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do specyfikacji).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do specyfikacji).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składa: - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wpłacenie wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Zmiany, nie wiążące się z osiągnięciem korzyści przez Zamawiającego, mogą być wprowadzane o ile nie zmierzają one do obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zmierzają do modyfikacji treści oferty, w zakresie elementów, które doprowadziły do wyboru tego Wykonawcy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności dotyczyć: 3.1) zmiany terminu wykonania dostawy, w przypadku wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej; 3.2) zmian koniecznych ze względu na błędy lub niedokładności w opracowanym opisie przedmiotu zamówienia lub których potrzeba wprowadzenia wynika z pojawienia się okoliczności nie przewidzianych przez Zamawiającego; 3.3) zmian wiążących się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych; 3.4) zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego; 3.5) zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem strony. 4. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://mosir.pl/media/File/dokumenty/mosir_767.pdf
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 42-200 Częstochowa pokój. 123.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 42-200 Częstochowa pokój 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 28.11.2011

Dokument oglądany razy: 984
« inne aktualności