Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg

11.01.2011

Częstochowa: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, parkingów.
Numer ogłoszenia: 11867 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie , ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3720783, faks 034 3720785.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, parkingów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawienie punktów odbioru wraz z warunkami rozliczeń stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy będącym załącznikiem nr 2 do specyfikacji.

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) w okresie dostawy wynosi
1 010 900 kWh,
w tym energia rozliczana:
w grupie taryfowej C12b
- strefa 1 szczytowa                  50 100 kWh
- strefa 2 pozaszczytowa           25 600 kWh
w grupie taryfowej C22b
- strefa 1 szczytowa                 453 200 kWh
- strefa 2 pozaszczytowa          239 100 kWh
w grupie taryfowej B23
- strefa szczyt przedpołudniowy         25 700 kWh
- strefa szczyt popołudniowy              25 600 kWh
- strefa pozostałe godziny doby         91 600 kWh

- w grupie taryfowej C21                  100 000 kWh
(grupa taryfowa C21 od 1 marca zostanie zmieniona na grupę C22b)
Moc umowna dla wszystkich punktów odbioru wynosi łącznie 1 278 kW.
Obniżenie mocy występuje na Lodowisku Sztucznym po sezonie zimowym oraz na Pływalni Letniej Dekabrystów po sezonie letnim.   

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Sprzedaż energii elektrycznej dla nowego punktu odbioru nie objętego Załącznikiem nr 1 do Umowy lub dla punktu, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową lub zwiększonym zapotrzebowaniem.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:
   a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) posiadają koncesję na sprzedaż energii elektrycznej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony druk (OFERTA), zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do specyfikacji);
b) oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającym na terenie Miasta Częstochowy - zawarte w druku (OFERTA);
c) oświadczenie o zapewnieniu bilansowania handlowego Zamawiającego - zawarte w druku (OFERTA); d) dowód wpłaty wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji:
a) wystąpienia siły wyższej;
b) wprowadzenie zmian przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług lub stawek podatku akcyzowego;
c) zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozliczanie niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: sekretariat MOSiR, ul.Dekabrystów 43 42-200 Częstochowa pokój nr 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2011 godzina 11:00, miejsce: sekretariat MOSiR, ul.Dekabrystów 43 42-200 Częstochowa pokój nr 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja warunków zamówienia oraz wykaz punktów odbioru znajduje sie - tutaj -

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 11.01.2011

Dokument oglądany razy: 1443
« inne aktualności