Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg

10.04.2015

 Częstochowa: Dostawa i montaż bandy pneumatycznej na Miejskim Stadionie Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127 w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 80640 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie , ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3720783, faks 034 3720785.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż bandy pneumatycznej na Miejskim Stadionie Arena Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127 w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowej bandy pneumatycznej, składającej się z jednakowych segmentów o wymiarach:
- wysokość 1,2 m,
- szerokość od 78 do 80 cm,
- długość od 3 do 5,5 m.
Ilość i wielkość modułów winna być dostosowana do warunków obiektu - łącznie około 275 mb.
- bandy końcowe boczne
- 4 sztuki,
- pokrowiec, PVC 2 m szeroki na treningi i ochronę przed złymi warunkami pogodowymi (ognioodporny i wodoodporny),
- dmuchawy elektryczne (wentylatory) - ilość uzależniona od potrzeby około 5-6 sztuk, w tym minimum 1 szt. rezerwowa,
- zestaw elementów do montażu,
- zestaw serwisowo - naprawczy,
- minimum 4 elementy zapasowe z uwzględnieniem segmentów standardowych oraz z przyłączem dla dmuchaw.
Banda pneumatyczna musi posiadać homologację FIM (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa) typu A oraz dopuszczenie do użytkowania podczas zawodów: Grand Prix, Pucharu Świata i Mistrzostw Europy na żużlu - wydane przez właścicieli praw do rozgrywek. Banda pneumatyczna musi być wyprodukowana z materiału PVC ognioodpornego, posiadającego kombinację dwóch kolorów - żółtego i czarnego (nie może to być materiał malowany), którego podkład tkaniny zawiera 100% włókna ciągłego, nylonowego o następujących minimalnych właściwościach (potwierdzonych certyfikatem nie starszym niż 6 miesięcy):
- minimalna rozciągliwość (metoda pomiaru N/50 mm) 3000 N,
- minimalna wydłużalność: 25 %.
Zakładka łącząca elementy (segmenty) bandy pneumatycznej musi mieć szerokość 20 cm i posiadać 20 centymetrowy rzep na całej wysokości elementu (segmentu). Ponadto musi być możliwość mocowania na rzepy banerów reklamowych o wysokości 0,95 cm. KickBoard bandy pneumatycznej na stadion żużlowy musi mieć 40 cm wysokości i być wyprodukowany z gumowego materiału o następujących minimalnych właściwościach (potwierdzonych certyfikatem przez producenta materiału):
- grubość minimum: 3,0 ± 0,2 mm,
- twardość minimum: 85 ± 5 ShA,
- wytrzymałość na rozciąganie minimum: 7,0 ± 5 MPa,
- wydłużenie względne minimum 160 %.
KickBoard winien być w kolorze kontrastującym z nawierzchnią toru.
Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji do przeprowadzenia 5 nieodpłatnych przeglądów serwisowych. Przeglądy mają odbywać się raz w roku - przed rozpoczęciem sezonu żużlowego w latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.83.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500 PLN (słownie złotych: trzy tysiące pięćset 0/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
- pieniądzu, wpłaconym na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie 48 1050 1142 1000 0005 0162 4852 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 109 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują dostarczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. dostawy kompletnej pneumatycznej bandy na tor żużlowy posiadającej homologację FIM (Międzynarodowa Federacja Motocyklowa) typu A, każde o wartości minimum 120 000,00 zł. brutto. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykanawca złoży wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 3 do siwz oraz dowody, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykanawca złoży oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w druku OFERTA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa także, ważne na dzień składania ofert:
1) zaświadczenie o posiadaniu ważnej homologacji FIM typu A,
2) dokument/zaświadczenie potwierdzające o dopuszczeniu do użytkowania podczas zawodów Speedway Grand Prix, Drużynowego Pucharu Świata (BSI), wydane przez właścicieli praw do organizacji tych zawodów,
3) dokument/zaświadczenie potwierdzające o dopuszczeniu do użytkowania podczas zawodów Speedway European Championship (One Sport Marketing), wydane przez właścicieli praw do organizacji tych zawodów.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. siwz (lub w punkcie 6.3.2. siwz - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentami 6.1.a) i 6.1.e)). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.e), 6.2.a) siwz powinny być złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów).
6. wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do specyfikacji)
7. dowód złożenia/wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - termin realizacji przedmiotu zamówienia - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.
2. Termin wykonania zamowienia moze ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia,
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie zamówienia - fakt ten musi zostać zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu;
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://mosir.pl/index.php?page=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, pokój nr 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tutaj -

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 10.04.2015

Dokument oglądany razy: 1055
« inne aktualności