Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg

30.06.2014

Częstochowa: Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków, ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 217980 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie , ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3720783, faks 034 3720785.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa systemu biletowego z identyfikacją kibiców oraz kontrolą wejść na Miejskim Stadionie Piłkarskim Raków, ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac: budowa kanalizacji teletechnicznej sześciootworowej budowa kanalizacji teletechnicznej pięciootworowej budowa kanalizacji teletechnicznej czterootworowej budowa kanalizacji teletechnicznej trzyotworowej budowa kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej posadowienie studni kablowych teletechnicznych SK-1 układanie linii kablowych zasilających, układanie kabli światłowodowych, montaż kontenerów kasowych montaż urządzeń serwerowni oraz serwera z oprogramowaniem KD, montaż terminali kasowych z drukarką termosublimacyjną montaż terminali kasowych budowa sieci LAN w budynku klubowym budowa systemu zasilania podstawowego i rezerwowanego montaż elektromechanicznych urządzeń KD - kołowrót wysoki podwójny montaż furt wyjściowych montaż barierek kierunkowych wymiana ogrodzenia budowa systemu informatycznego systemu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) Dokumentacja projektowa składająca się z projektu wykonawczego; b) Kosztorys ofertowy; c) Kosztorys szczegółowy; d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w zakresie objętym projektem wykonawczym; e) Harmonogram rzeczowo-terminowy; Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i dostępna jest na stronie www.mosir.pl..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia podstawowego bądź jego części, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.23.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.50.00-8, 45.31.51.00-9, 45.31.53.00-1, 45.31.57.00-5, 45.31.43.10-7, 45.31.41.20-8, 45.31.42.00-3, 45.11.13.00-1, 28.11.11.00-4, 34.92.82.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 109.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 0/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): a. pieniądzu, wpłaconym na konto: ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Częstochowie 48 1050 1142 1000 0005 0162 4852 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 109 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień odpowiadających swym rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. budowy systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem sprzedaży biletów na obiekcie sportowym mieszczącym powyżej 1000 miejsc dla kibiców i o wartości zamówienia powyżej 350 000 brutto. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykanawca złoży wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień - załącznik nr 3 do siwz oraz dowody, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej wraz infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń; osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1. konstrukcyjno-budowlanych; 2. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Warunek zostanie spełniny jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą Wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony przez wykonawcę według załącznika nr 9 do siwz wraz z oświadczeniem, że że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - zawarte w druku OFERTA

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wys. co najmniej 150 tys. zł. i posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wys. co najmniej 150 tys. zł. umożliwiającą wykananie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje spełnienie powyższego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
budowa systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem sprzedaży biletów na obiekcie sportowym mieszczącym powyżej 1000 miejsc dla kibiców i o wartości zamówienia powyżej 350 000 brutto;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt i oprogramowanie odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opisy (karty katalogowe, oferty producentów lub inne dokumenty) oferowanego sprzętu i oprogramowania celem potwierdzenia spełniania wymagań Projektu. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty opisy oferowanego sprzętu w języku innym niż polski, zobowiązany jest przetłumaczyć opisy na język polski w sposób umożliwiający potwierdzenie wymagań określonych w niniejszej specyfikacji. Powyższy zapis odnosi się do materiałów i urządzeń ujętych w kosztorysie ofertowym w dziale 7 w pozycjach od 178 do 194. Z opisów dotyczących oprogramowania systemu ma wprost wynikać, że system posiada poniższe funkcjonalności: Sprzedaż i dystrybucja biletów/karnetów/kart kibica odbywać się będzie w punktach kasowych na stadionie, Sprzedaż i dystrybucja biletów/karnetów/kart kibica odbywać się będzie w punktach kasowych wyniesionych (poza stadionem), Sprzedaż i dystrybucja biletów/karnetów/kart kibica odbywać się będzie poprzez Internet w portalu obsługi klienta, Rezerwacja biletów będzie możliwa z wykorzystaniem Internetu poprzez portal obsługi klienta, Podczas tworzenia kart kibica w punkcie kasowym będzie wykorzystywany skaner OCR, System będzie umożliwiał wprowadzanie i egzekwowanie zakazów sądowych, System będzie umożliwiał wprowadzanie i egzekwowanie zakazów klubowych, System będzie obsługiwał kibiców nieletnich (poniżej 13 roku życia) zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, System będzie zintegrowany z Systemem CBDK PZPN, Czytniki KD będą się komunikowały z serwerem poprzez standard IP sieci LAN, Punkty kasowe będą się komunikowały z serwerem poprzez standard IP sieci LAN, Czytnik dualny KD będzie sterował kolorami kolumny sygnalizacyjnej LED, Bramki obrotowe będą wyposażone w (grzybek) bezpieczeństwa, Bramki obrotowe będą wyposażone w przycisk bezwarunkowego zwolnienia blokady (na kluczyk), Wszystkie rządzenia zewnętrzne KD będą pracowały w temperaturze -20 do +50 st. C, Aplikacja do sprzedaży biletów będzie zainstalowana na wszystkich stanowiskach kasowych lokalnych jak i zdalnych (tzw. (Gruby klient), Aplikacja sprzedaży będzie umożliwiała wydawanie biletów (jako produkt), Aplikacja sprzedaży będzie umożliwiała wydawanie karnetów (jako produkt), Aplikacja sprzedaży będzie umożliwiała wydawanie kart kibica (jako produkt), Aplikacja sprzedaży będzie komunikować się bezpośrednio z drukarką fiskalną (automatyczny wydruk paragonu fiskalnego po zakończeniu procesu sprzedaży), Aplikacja sprzedaży będzie komunikować się bezpośrednio ze skanerem OCR celem automatycznego odczytywania danych kibica z dokumentu tożsamości (imię, nazwisko, PESEL), Aplikacja sprzedaży będzie komunikować się bezpośrednio z kamerą fotograficzną celem pobrania wizerunku kibica w trakcie procesu identyfikacji, Aplikacja sprzedaży będzie komunikować się bezpośrednio z czytnikiem kart transponderowych celem odczytu danych kibica z karty zbliżeniowej, Aplikacja sprzedaży będzie komunikować się bezpośrednio z drukarką termiczną celem wydruku biletu z kodem kreskowym jak i informacji dodatkowych na wydrukach na papierze termicznym, Aplikacja sprzedaży komunikować się będzie bezpośrednio z drukarką termosublimacyjną celem wydruku kart kibica, Aplikacja sprzedaży będzie umożliwiała jednoczesne używanie skanera OCR, kamery internetowej, drukarki termicznej, drukarki termosublimacyjnej, czytnika kart oraz drukarki fiskalnej, Aplikacja sprzedaży będzie posiadać moduł wizualizacji trybun, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała tworzenie, edycję oraz usuwanie imprez, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała kształtowanie cenników ze względu na różne sektory, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała kształtowanie cenników ze względu na typy klientów ( dziecięce, rodzinne, kobiece, młodzieżowe), Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała kształtowanie cenników ze względu na termin zakupu biletu (przedsprzedaż), Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała kształtowanie cenników ze względu na ilość osób, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała konfigurację czynników/palmtopów pod kątem przypisania ich do poszczególnych wejść na stadion/sektorów, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała aktywację/dezaktywację pracy czytników w zależności od imprezy, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała wykonanie statystyk zajętości miejsc na obiekcie w poszczególnych imprezach, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała wykonanie statystyk wejść kibiców przez poszczególne bramofurty w określonym zakresie czasowym, Aplikacja administracyjna będzie umożliwiała tworzenie użytkowników Systemu (administratorzy, kasjerzy), Aplikacja bezpieczeństwo będzie obrazować przepływ osób na imprezie w trakcie trwania imprezy, Aplikacja bezpieczeństwo będzie prezentować zapełnianie obiektu na poszczególnych sektorach, Aplikacja bezpieczeństwo będzie prezentować średnie czasy wejścia na obiekt z podziałem na sektory, Aplikacja bezpieczeństwo będzie prezentować czas pierwszego i ostatniego wejścia na dany sektor, Aplikacja bezpieczeństwo będzie prezentować szacunkowy czas wejścia na obiekt osób posiadających bilety, Aplikacja bezpieczeństwo będzie umożliwiała wykonanie eksportu uczestników dowolnej imprezy do formatu HTML, zawierającego zdjęcie osoby, imię i nazwisko, sektor rząd i miejsce biletu, datę i godzinę wejścia na obiekt oraz zdjęcia kibica z momentu wejścia na obiekt przez bramofurtę, Aplikacja bezpieczeństwo będzie umożliwiała porównywanie zdjęcia kibica ze zdjęciami wszystkich uczestników biorących udział w imprezie, Mobilny terminal będzie umożliwiał odczyt biletów z kodem kreskowym oraz kart zbliżeniowych, Mobilny terminal, po przyłożeniu biletu w trakcie imprezy, będzie wyświetlał dane kibica, wizerunek oraz komunikat określający ważność biletu oraz sektor, rząd i miejsce, System będzie wymagał przypisywanie opiekuna dla osób poniżej 13 roku życia, System będzie umożliwiał obsługę obcokrajowców oraz innych osób nieposiadających numeru PESEL, Czytnik KD instalowany na kołowrocie będzie bezszczelinowy, Czytnik KD instalowany na kołowrocie będzie obsługiwał kody 1D i 2D, Czytnik KD instalowany na kołowrocie będzie obsługiwał karty zbliżeniowe typu MIFARE, Czytnik KD instalowany na kołowrocie będzie posiadał kolorowy wyświetlacz LCD, Czytnik KD instalowany na kołowrocie będzie obsługiwał komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim (po przyłożeniu karty przez kibica zarejestrowanego w systemie jako obcokrajowiec, odtwarzany będzie komunikat angielski).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A. 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1. siwz (lub w punkcie 6.3.2. siwz - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentami 6.1.a) i 6.1.e)). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 2.Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.e), 6.2.a), 6.4.a) powinny być złożony w oryginale. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W/w zobowiązanie musi być przedstawione w oryginale. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, dotyczących odpowiednio wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników konsorcjum (każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów) lub przez upoważnionych przedstawicieli innych podmiotów (także każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów). B. a) wypełniony druk OFERTA, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do siwz); b) dowód złożenia/wpłacenia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 5 niniejszej umowy. 3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 4. Zmiany, o których mowa w § 1 ust. 3, 4 i 5 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. 5. Zamiany, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5 nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 7. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy), sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 11 ust. 6 niniejszej umowy. 8. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru i zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu; d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowej. 9. Opóźnienia, o których mowa w § 4 ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 10. W przedstawionych w § 4 ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 11. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w § 6 ust. 1 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 12. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w § 6 ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 13. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w § 6 ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby/osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://mosir.pl/index.php?page=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, pokój nr 109..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 30.06.2014

Dokument oglądany razy: 919
« inne aktualności