Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg

16.02.2013

Częstochowa: Dostawa sprzętu do pielęgnacji trawiastych boisk o nawierzchniach naturalnych - 3 części: aerator wgłębny, skaryfikator i piaskarka na Miejski Stadion Piłkarski `Raków`, Częstochowa, ul. Limanowskiego 83.
Numer ogłoszenia: 59770 - 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie , ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3720783, faks 034 3720785.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do pielęgnacji trawiastych boisk o nawierzchniach naturalnych - 3 części: aerator wgłębny, skaryfikator i piaskarka na Miejski Stadion Piłkarski `Raków`, Częstochowa, ul. Limanowskiego 83..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych urządzeń: 1. Aerator wgłębny Wymagane parametry techniczne: - urządzenie powinno zapewniać możliwość wykonania głębokiego spulchnienia i napowietrzenia gleby bardzo zwięzłej z możliwością występowania kamieni bez uszkodzenia darni - minimalna szerokość robocza pracy aeratora: 1500 mm - regulowana głębokość robocza co najmniej: 250 mm - możliwość wykonywania zabiegu aeracji bolcami (szpilami) pełnymi i drążonymi o średnicach w minimalnym zakresie: pełne 8 ÷ 16 drążone 10 ÷ 20 - zakres regulacji rozstawu otworów w zakresie co najmniej: 80x80 mm ÷ 160x160 mm - możliwość szybkiej regulacji kąta nachylenia bolców - łatwy i szybki sposób montażu i demontażu bolców roboczych - wał wsporczy i wał wyrównujący - zawieszenie 3-punktowe dostosowane do posiadanego ciągnika - wał przegubowo-teleskopowy dostosowany do posiadanego ciągnika - możliwość zastosowania osprzętu dodatkowego (np. zgarniak wykorków, przystawka do przytrzymywania słabo ukorzenionej murawy) - dostawa z kompletem szpil pełnych: - ø12x250 + zapas 20% - ø16x250 + zapas 20% 2. Skaryfikator Wymagane parametry techniczne: - urządzenie powinno zapewniać możliwość skutecznego wykonania zabiegu nacinania darni i jej płytkiego napowietrzenia - minimalna szerokość robocza: 1500 mm - sposób montażu do ciągnika: tylny, 3-punktowy - minimalna głębokość pracy: 120 mm - maksymalne odstępy między nacięciami darni: 80 mm - możliwość stosowania różnego rodzaju noży - wał ugniatający końcowy - dostawa z kompletem noży podstawowych + zapas 20% 3. Piaskarka Wymagane parametry techniczne: - urządzenie powinno zapewniać samozaładowanie piasku z pryzmy do pojemnika oraz jego równomierny wysiew na powierzchni boiska piłkarskiego. - minimalna pojemność zbiornika samozaładowczego: 300 l - minimalna szerokość robocza: 1200 mm - napęd hydrauliczny - sposób montażu do ciągnika:tylny, 3-punktowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5, 39.30.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 siwz.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 siwz.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 siwz.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunki te zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony druk oferta

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany, nie wiążące się z osiągnięciem korzyści przez Zamawiającego, mogą być wprowadzane o ile nie zmierzają one do obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie zmierzają do modyfikacji treści oferty, w zakresie elementów, które doprowadziły do wyboru tego Dostawcy. Zmiany, o których mogą w szczególności dotyczyć: - zmiany terminu wykonania dostawy, w przypadku wystąpienia zdarzeń mających charakter siły wyższej; - zmian koniecznych ze względu na błędy lub niedokładności w opracowanym opisie przedmiotu zamówienia lub których potrzeba wprowadzenia wynika z pojawienia się okoliczności nie przewidzianych przez Zamawiającego; - zmian wiążących się z nadzwyczajną zmianą stosunków gospodarczych lub ekonomicznych; - zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego, w tym również aktów prawa miejscowego odnoszących się do działalności Zamawiającego; - zmian szczególnie uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem strony.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://mosir.pl/index.php?page=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, tel. (034) 372-07-83, fax. (034) 372-26-30, e-mail: mosir@mosir.pl https://mosir.pl/index.php?page=przetargi.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2013 godzina 11:00, miejsce: sekretariat MOSiR, 42-215 Częstochowa, ul Dekabrystów 43, pokój nr 109.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Aerator wgłębny.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagane parametry techniczne: urządzenie powinno zapewniać możliwość wykonania głębokiego spulchnienia i napowietrzenia gleby bardzo zwięzłej z możliwością występowania kamieni bez uszkodzenia darni - minimalna szerokość robocza pracy aeratora: 1500 mm - regulowana głębokość robocza co najmniej: 250 mm - możliwość wykonywania zabiegu aeracji bolcami (szpilami) pełnymi i drążonymi o średnicach w minimalnym zakresie: pełne 8 ÷ 16 mm drążone 10 ÷ 20 mm - zakres regulacji rozstawu otworów w zakresie co najmniej: 80x80 mm ÷ 160x160 mm - możliwość szybkiej regulacji kąta nachylenia bolców - łatwy i szybki sposób montażu i demontażu bolców roboczych - wał wsporczy i wał wyrównujący - zawieszenie 3-punktowe dostosowane do posiadanego ciągnika - wał przegubowo-teleskopowy dostosowany do posiadanego ciągnika - możliwość zastosowania osprzętu dodatkowego (np. zgarniak wykorków, - przystawka do przytrzymywania słabo ukorzenionej murawy) dostawa z kompletem szpil pełnych: - ø12x250 + zapas 20% - ø16x250 + zapas 20%.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5, 39.30.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Skaryfikator.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagane parametry techniczne: urządzenie powinno zapewniać możliwość skutecznego wykonania zabiegu nacinania darni i jej płytkiego napowietrzenia - minimalna szerokość robocza: 1500 mm - sposób montażu do ciągnika: tylny, 3-punktowy - minimalna głębokość pracy: 120 mm - maksymalne odstępy między nacięciami darni: 80 mm - możliwość stosowania różnego rodzaju noży - wał ugniatający końcowy - dostawa z kompletem noży podstawowych + zapas 20%.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5, 39.30.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Piaskarka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagane parametry techniczne: urządzenie powinno zapewniać samozaładowanie piasku z pryzmy do pojemnika oraz jego równomierny wysiew na powierzchni boiska piłkarskiego. - minimalna pojemność zbiornika samozaładowczego: 300 l - minimalna szerokość robocza: 1200 mm - napęd hydrauliczny - sposób montażu do ciągnika: tylny, 3-punktowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.00.00.00-5, 39.30.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tutaj -

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 16.02.2013

Dokument oglądany razy: 1153
« inne aktualności