Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów MOSiR

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów sportowo rekreacyjnych i parkingów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, tel. (034) 372 07 83, fax. (034) 372 07 85, www.mosir.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.pl

IV. Ogłoszenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie odpadów komunalnych z obiektów sportowo rekreacyjnych i parkingów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Planowana roczna ilość odpadów wywożonych z obiektów zamawiającego to 1100 m³ (± 10%) w tym:
- odpady suche nie ulegające biodegradacji oraz nie zakwalifikowane do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych: 770 m³
- odpady posegregowane (opakowania z tworzyw sztucznych, z papieru, ze szkła, z drewna, z metalu): 55 m³
- odpady mokre ulegające biodegradacji: 275 m³

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

VI. Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) posiadają własne pojemniki na śmieci.
Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie VII.a) niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawarte w „Druk Oferta”,

Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie VII.b) niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Częstochowa.

Na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w punkcie VII.c) niniejszej specyfikacji, oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- oświadczenie o posiadanym sprzęcie specjalistycznym umożliwiającym wykonanie zadania

VIII. Informacje na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

X. Miejsce i termin składania ofert: sekretariat, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42-215 Częstochowa, Sekretariat - pokój nr 109 w terminie do dnia 16 marca 2010 r. do godz.1100

XI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

XII. Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.

XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

XIV. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w sytuacji wystąpienia większej ilości odpadów niż przewidziano, bądź w przypadku zlecenia wywozu z dodatkowych obiektów administrowanych przez Zamawiającego.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 30.03.2010
Dokument oglądany razy: 2270
Podlega Ustawie