Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka S

15.12.2009

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43 ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup energii elektrycznej dla obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, parkingów.

Termin realizacji zamówienia od 01.03.2010 r. do 28.02.2011 r.

Kryteria wyboru ofert – cena ryczałtowa 100%.

Oferty należy składać do dnia 29.12.2009 r. w siedzibie MOSiR w pokoju nr 109 do godz. 11.00, otwarcie ofert nastąpi 29.12.2009 r. o godz. 11.30. Informacji udziela: p. Marcin Mazik tel. 034 3722633.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się na stronie www.mosir.pl

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium.
Kwota wadium została ustalona na 6 000 PLN.
Zamawiający wyklucza zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą 30 dni.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 15.12.2009

Dokument oglądany razy: 1466
« inne aktualności