Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP

Ogłoszenie nabóru na wolne stanowisko pracy - kierownik do spraw marketingu

09.02.2007

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik do spraw marketingu

1.Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności
umożliwiające wykonywanie zadań na w/w
stanowisku,
- min. 5 lat stażu pracy,
- polskie obywatelstwo,
- niekaralność,
- dobry stan zdrowia,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
2.Wymagania dodatkowe:
- obsługa oprogramowania biurowego typu
OpenOffice, obsługa poczty elektronicznej,
umiejętność wyszukiwania informacji w internecie,
3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- rozpoznanie możliwości merytorycznego
funkcjonowania obiektów MOSiR-u i opracowanie
programu zmierzającego do zwiększenia rentowności
poszczególnych obiektów sportowych,
- określenie potrzeb i oczekiwań rynku,
- przeprowadzanie badań marketingowych i ich
analiza,
- kreowanie dobrego wizerunku Ośrodka,
- stworzenie systemu pozyskiwania środków
finansowych na rzecz działalności statutowej MOSiR,
- zbudowanie programu na rzecz pozyskiwania
środków unijnych, państwowych i wojewódzkich.
- pozyskiwanie sponsorów imprez sportowych i
rekreacyjnych.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a)życiorys (CV),
b)list motywacyjny,
c)kopia trzech pierwszych stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
d)kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e)kwestionariusz osobowy,
f)kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g)kopie innych dokumentów,
h)oświadczenie o stanie zdrowia i niekaralności.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie: Częstochowa 42-215, ul. Dekabrystów 43, pok. 116 z dopiskiem „Oferta pracy” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w MOSiR czyli do dnia 19 lutego 2007 r. Ogłoszenie zostało opublikowane 06 lutego 2007 r.. Oryginały dokumentów do wglądu podczas konkursu.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej BIP http://www.bip-gov.pl/podmiot/mosir.czestochowa oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.

Wymagane dokumenty: życiorys-CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje tel. 034 372 07 84 w. 28.

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 09.02.2007

Dokument oglądany razy: 3739
« inne aktualności