Przejdź do menuPrzejdź do treści
 
A A A
Logo Mosir Częstochowa BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2021, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie wyniku cz 1

Przetarg

04.01.2021

Ogłoszenie nr 777439-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie: Usługi kompleksowego utrzymania czystości
w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie
w 2021 roku - 2 części.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny 82552200000000, ul. ul. Dekabrystów 43 , 42-215 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 720 783, e-mail Informatyk@mosir.pl, faks 343 720 785.
Adres strony internetowej (URL): https://mosir.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://mosir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowy zakład budżetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://mosir.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://mosir.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczt, kurier, osobiście
Adres:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, ul. Dekabrystów 43, 42 215 Częstochowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku - 2 części.
Numer referencyjny: DT.271.21.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2021 roku - 2 części. CZĘŚĆ 1: Kompleksowe utrzymanie czystości w Parku Wodnym Częstochowa, ul. Dekabrystów 47, - okres i godziny funkcjonowania: obiekt czynny codziennie w godz. 8.00 – 22.00; dni wolne od pracy: 3-5.04, 01.11, 24-26.12; obiekt czynny do godz. 14.00: 31.12. - pomieszczenia: administracyjno-biurowe, socjalne, stanowiska kasowe, szatnie, sanitariaty, ratowników, pierwszej pomocy, hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, hala basenowa, saunarium, oraz pozostałe elementy określone w szczegółowym opisie zamówienia. CZĘŚĆ 2: Kompleksowe utrzymanie czystości: 1. Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Al. NMP 56, okres i godziny funkcjonowania: - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 21.30; - w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 19.30. Dni wolne od pracy: 4-5.04, 03.05, 03.06, 01.11, 11.11, 25-26.12; obiekt czynny do godz. 12.00: 03.04, 24.12, 31.12. 2. Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22, okres i godziny funkcjonowania: - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00; - w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 20.00. Dni wolne od pracy: 4-5.04, 03.05, 03.06, 01.11, 11.11, 25-26.12; obiekt czynny do godz. 12.00 – 03.04, 24.12, 31.12. pomieszczenia: administracyjno-biurowe, socjalne, stanowiska kasowe, szatnie, sanitariaty, ratowników, pierwszej pomocy, hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, hala basenowa, oraz pozostałe elementy określone w szczegółowym opisie zamówienia. Zamawiający informuje, że objęcie obsługą obiektu nie wymienionego powyżej w trakcie obowiązywania umowy będzie dokonywane na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia harmonogramu określającego zakres obsługi, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości osób świadczących usługi, ilości dni oraz godzin świadczenia usługi na poszczególnych obiektach, w zależności od zaistniałych potrzeb, bez konieczności renegocjowania warunków umowy. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z wyprzedzeniem. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczane będzie proporcjonalnie według stawki godzinowej określonej przez Wykonawcę w druku Oferta.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90919200-4
90911200-8
90914000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: - wystąpienia konieczności sprzątania obiektów/terenów nieobjętych niniejszym przedmiotem zamówienia, tj. niewymienionych we wzorze umowy i załącznikach do umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ; - konieczności udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania umów, a przed wejściem w życie kolejnych umów, które zostaną zawarte w wyniku rozstrzygnięcia nowego przetargu na usługę sprzątania obiektów i terenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. Udzielenie powyższych zamówień nastąpi przy zachowaniu: - dla CZĘŚCI 1 – średniomiesięcznego wynagrodzenia a jeżeli okres zamówienia będzie krótszy lub dłuższy, wynagrodzenia obliczanego proporcjonalnie, wynikającego ze złożonej oferty przetargowej wykonawcy, z którym zawarto umowę „podstawową” oraz odpowiedniej stawki VAT., - dla CZĘŚCI 2 - ceny ryczałtowej netto za 1 roboczogodzinę pracy wynikającą ze złożonej oferty przetargowej wykonawcy, z którym zawarto umowę „podstawową” oraz odpowiedniej stawki VAT.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
11 01.02.2021 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji umowy uzależniony jest od panującej sytuacji epidemicznej związanej z wirusem COVID-19, obecnie panującymi obostrzeniami jak i ewentualnymi obostrzeniami mogącymi wystąpić w okresie obowiązywania umowy w dostępie do pływalni i obiektów sportowo - rekreacyjnych zarządzonymi przez Prezesa Rady Ministrów oraz władze lokalne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: - rozpoczęcie świadczenia usług na obiektach wymienionych w punkcie 3 SIWZ przez Wykonawcę w terminie późniejszym niż 01.02.2021 r., - w przypadku zawieszenia działalności jakiegokolwiek obiektu, zawieszenia świadczenia usług na tym obiekcie przez Wykonawcę. W takich przypadkach wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczane będzie proporcjonalnie do okresu świadczenia usług. W przypadku późniejszego niż 01.02.2021 r. rozpoczęcia świadczenia usług przez Wykonawcę oraz w przypadku czasowego zawieszenia świadczenia usług w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia bądź wznowienia świadczenia usług objętych zamówieniem.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania lub wykonywania – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a.1) dla części 1 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynków użyteczności publicznej, z których każda spełnia łącznie następujące warunki: a.1.1) powierzchnia sprzątanych budynków użyteczności publicznej wynosi co najmniej 3 000 m2 ; a.1.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy. a.2) dla części 1 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynków użyteczności publicznej (baseny i/lub pływalnie kryte i/lub hale sportowe), spełniającej łącznie następujące warunki: a.2.1) powierzchnia sprzątanych budynków użyteczności publicznej wynosi co najmniej 1 000 m2 ; a.2.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy. b.1) dla części 2 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynków użyteczności publicznej, z których każda spełnia łącznie następujące warunki: b.1.1) powierzchnia sprzątanych budynków użyteczności publicznej wynosi co najmniej 2 000 m2 ; b.1.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy. b.2) dla części 2 - co najmniej jednej usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu budynków użyteczności publicznej (baseny i/lub pływalnie kryte i/lub hale sportowe), spełniającej łącznie następujące warunki: b.2.1) powierzchnia sprzątanych budynków użyteczności publicznej wynosi co najmniej 700 m2 ; b.2.2) czas wykonywania usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy. UWAGA: Przez „budynki użyteczności publicznej” należy rozumieć obiekty rozumiane zgodnie z definicją zawartą w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), tj. budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Przez jedną usługę zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i ten parametr (czas) wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, o którym mowa punkcie 6.3. SIWZ. UWAGA: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług, o których mowa w danej części warunku. Dla części 1 - dysponowanie potencjałem technicznym, tj. udokumentowanie posiadania odpowiedniego potencjału technicznego w zakresie dysponowania sprzętem i urządzeniami, które zostaną wykorzystane przy realizacji usług w obiektach zamawiającego. Wykonawca powinien dysponować co najmniej niżej wymienionym sprzętem: a) odkurzacz na sucho o mocy dostosowanej do rodzaju i wielkości sprzątanych powierzchni – 1 szt.; b) maszyna czyszcząca przemysłowa z trakcją - szorowarka wyposażona w głowicę ze szczotką tarczową, do czyszczenia pomieszczeń, w których konieczna jest łatwość manewrowania, proste i łukowe listwy ssące, system dwóch zbiorników o mocy dostosowanej do rodzaju i wielkości sprzątanych powierzchni – min 3 szt.; c) wózek serwisowy, z półkami na materiały i środki czyszczące, z workami do zbierania odpadów min. 150 l – według potrzeb – min. 5 szt.; d) urządzenie do ekstrakcyjnego prania i odplamiania wykładzin oraz wewnętrznych mat wejściowych – 1 szt.; e) mopy, ścierki, zbieracze wody, urządzenia do mycia okien oraz inny niezbędny sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia – według potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do doboru sprzętu w liczbie i w sposób gwarantujący możliwość realizacji usług z należytą starannością.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych/wykonywanych usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.3. SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dla części 1 - Wykaz sprzętu i urządzeń będących w dyspozycji wykonawcy, które zostaną wykorzystane przy realizacji usługi w obiektach zamawiającego, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. a) Oświadczenie wykonawcy, że w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadań objętych umową, wykonujące stałe zadania w ramach przedmiotu zamówienia - będą zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres świadczenia usługi zgodnie z punktem 3.3.1. SIWZ – zawarte w druku OFERTA. Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób wykonujących stałe, powtarzalne zadania w ramach serwisu bieżącego. b) Dla części 1 - Oświadczenie wykonawcy, że w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy zatrudni na umowę o pracę co najmniej 2 osoby bezrobotne - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 3.3.2. SIWZ (klauzula społeczna) oraz w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy przedłoży zamawiającemu stosowne dokumenty, poświadczające zatrudnienie osób bezrobotnych – zawarte w druku OFERTA. c) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. 3) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.2. SIWZ, złożony w oryginale, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 4) Dowód wpłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: a) 12 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100) - dla części 1; b) 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) - dla części 2; Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21.01.2021 r. do godz. 10:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie: Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku: 60 1030 1104 0000 0000 9323 9000. Dowód wniesienia wadium w formie pieniądza należy złożyć wraz z ofertą przetargową. Wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą przetargową w postaci elektronicznego oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formacie umożliwiającym zamawiającemu odczyt dokumentu. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być zgodne z treścią art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Strony ustalają, że postanowienia umowy mogą być zmienione w sytuacji: a) wystąpienia siły wyższej; b) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; c) wprowadzenia urzędowej zmiany stawek podatku VAT, Strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy;

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.01.2021, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowe utrzymanie czystości w Parku Wodnym Częstochowa, ul. Dekabrystów 47,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleksowe utrzymanie czystości w Parku Wodnym Częstochowa, ul. Dekabrystów 47, - okres i godziny funkcjonowania: obiekt czynny codziennie w godz. 8.00 – 22.00; dni wolne od pracy: 3-5.04, 01.11, 24-26.12; obiekt czynny do godz. 14.00: 31.12. - pomieszczenia: administracyjno-biurowe, socjalne, stanowiska kasowe, szatnie, sanitariaty, ratowników, pierwszej pomocy, hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, hala basenowa, saunarium, oraz pozostałe elementy określone w szczegółowym opisie zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres prac i czynności) oraz wymagania zamawiającego dla CZĘŚCI 1 zawiera załącznik nr 1 (Umowa wraz z załącznikami) do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90911200-8, 90919200-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Kompleksowe utrzymanie czystości: Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Al. NMP 56, Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22, dodatkowo w razie potrzeb pozostałe obiekty administrowane przez MOSiR.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kompleksowe utrzymanie czystości: 1. Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa”, Al. NMP 56, okres i godziny funkcjonowania: - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 21.30; - w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 19.30. Dni wolne od pracy: 4-5.04, 03.05, 03.06, 01.11, 11.11, 25-26.12; obiekt czynny do godz. 12.00: 03.04, 24.12, 31.12. 2. Pływalnia Kryta, Al. Niepodległości 20/22, okres i godziny funkcjonowania: - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00; - w soboty, niedziele i święta w godz. 8.00 – 20.00. Dni wolne od pracy: 4-5.04, 03.05, 03.06, 01.11, 11.11, 25-26.12; obiekt czynny do godz. 12.00 – 03.04, 24.12, 31.12. pomieszczenia: administracyjno-biurowe, socjalne, stanowiska kasowe, szatnie, sanitariaty, ratowników, pierwszej pomocy, hole, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, hala basenowa, oraz pozostałe elementy określone w szczegółowym opisie zamówienia. Zamawiający informuje, że objęcie obsługą obiektu nie wymienionego powyżej w trakcie obowiązywania umowy będzie dokonywane na podstawie pisemnego zgłoszenia oraz dostarczenia harmonogramu określającego zakres obsługi, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, bez konieczności renegocjowania warunków umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości osób świadczących usługi, ilości dni oraz godzin świadczenia usługi na poszczególnych obiektach, w zależności od zaistniałych potrzeb, bez konieczności renegocjowania warunków umowy. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z wyprzedzeniem. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczane będzie proporcjonalnie według stawki godzinowej określonej przez Wykonawcę w druku Oferta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres prac i czynności) oraz wymagania zamawiającego dla CZĘŚCI 2 zawiera załącznik nr 2 (Umowa wraz z załącznikami) do specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90919200-4, 90911200-8, 90914000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 01.02.2021
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4 do załącznika nr 1 SIWZ  

- Informacja z otwarcia ofert

- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Alina Caban
Publikacja dnia: 04.01.2021

Dokument oglądany razy: 628
« inne aktualności