Deklaracja dostępności mosir.pl oraz mosir.bip.czestochowa.pl


Deklaracja dostępności mosir.pl oraz mosir.bip.czestochowa.pl


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych mosir.pl oraz mosir.bip.czestochowa.pl.
Status pod względem zgodności z ustawą z 4 kwietnia 2019


Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne


Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:WyłączeniaZależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1 AA). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.


Ułatwienia na stronie podmiotowejStrony posiadają następujące ułatwienia:Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępnościDeklarację sporządzono na podstawie samooceny.


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo:Żądanie powinno zawierać:
Podmiot Publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności jest niemożliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl